Børnefaglig undersøgelse

Hvad er en børnefaglig undersøgelse?

En børnefaglig undersøgelse kaldes også for § 50-undersøgelse eller paragraf 50-undersøgelse (efter servicelovens § 50) og kan også forkortes BFU.

Den børnefaglige undersøgelse foretages som udgangspunkt efter en underretning. Underretninger kan komme enten fra:

 • Det offentlige fx kommunen, men også andre fra det offentlige, på grund af den skærpede underretningspligt, eller
 • Private – både navngivne eller fra anonyme

Det er op til kommunen at beslutte, om de vil starte en børnefaglig undersøgelse efter at have modtaget en underretning.

Der gælder helt særlige regler, når der opstartes § 50-undersøgelser. Undersøgelserne kan få uhensigtsmæssige konsekvenser for forældrene. Det er derfor altid en god idé at have en advokat med “på sidelinjen”, hvis kommunen igangsætter en børnefaglig undersøgelse. 

Kontakt os her for at høre nærmere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Læs mere om de børnefaglige undersøgelser herunder.

Du kan klage over kommunens afgørelse...

Du kan ikke sige nej til opstart af en børnefaglig undersøgelse.

Hvis du har fået en egentlig afgørelse fra kommunen om opstart af børnefaglig undersøgelse, kan du dog klage over afgørelsen.

Det vil fremgå af afgørelsen, hvad de har begrundet opstarten med.

Det kan være en god idé med en advokat på sidelinjen ved klage over kommunens afgørelse.

Du skal dog huske at overholde klagefristen.

Hvad kan en advokat hjælpe med ved børnefaglige undersøgelser?

Kommunen igangsætter kun en børnefaglige undersøgelser, hvis der er formodning for, at barnet/den unge har brug for særlig støtte. Ordet “støtte” kan dog forstås på mange måder, for en paragraf 50 undersøgelse kan ende med at få nogle konsekvenser, som forældrene til barnet måske ikke anser som støtte.

Det er naturligvis forskelligt fra sag til sag, hvad kommunen kommer frem til i deres handleplan efter, at de har lavet den børnefaglige undersøgelse. Det kan fx være tilbud om samarbejdskurser, støtte i form af familiebehandling, men i værste fald og yderste konsekvens kan undersøgelsen resultere i en tvangsfjernelse af barnet. Det kan være ubehageligt at vide, og man kan føle, at der bliver “kigget over skuldrene”.

For at sikre uhensigtsmæssige konsekvenser af undersøgelsen, og at alt foregår “efter bogen”, er det derfor altid en god idé at få hjælp fra en advokat som os. Vi vil for eksempel kunne hjælpe dig med:

 • Komme med bemærkninger til kommunen undervejs i undersøgelsen
 • Deltage i eventuelle møder med kommunen
 • Tage stilling til kommunens eventuelle akterskrivelser (det vil sige skrivelser om, hvad kommunen påtænker at træffe afgørelse om)
 • Klage over kommunens afgørelse fx om opstart af § 50-undersøgelsen, men også om afgørelse om støtte

Paragraf 50 forældreevne

En paragraf 50 vil normalt indeholde flere dele.

Den vil bl.a. indeholde følgende undersøgelser om barnet i forhold til skema med:

 1. udvikling og adfærd,
 2. familieforhold,
 3. skoleforhold,
 4. sundhedsforhold,
 5. fritidsforhold og venskaber og
 6. andre relevante forhold

I forbindelse med kommunens undersøgelse om familieforhold m.v., kan der tillige foretages en decideret forældrekompetenceundersøgelse. Denne undersøgelse vil afdække ressourcer og vanskeligheder hos barnet og familien.

Beskrivelsen af forældreevnen kan blive altafgørende for undersøgelsens udfald. Det kan derfor være en god idé med advokat med speciale i socialret i forbindelse med undersøgelsen.

Børnesamtale

Hvis barnet har alderen og modenheden kan kommunen vælge at afholde en børnesamtale med barnet.

Dog skal en § 50-undersøgelse altid ske så skånsomt, som forholdene tillader og må ikke være mere omfattende, end formålet tilsiger.

Det betyder, at barnet skal have en vis modenhed og alder efter servicelovens § 50, stk. 3.

4-måneders fristen

§-50undersøgelser skal som udgangspunkt afsluttes inden 4 måneder fra kommunen bliver opmærksom på, at barnet/den unge kan have behov for særlig støtte.

Dette står i servicelovens § 50, stk. 7.

Hvis kommunen ikke kan overholde 4-måneders fristen skal kommunen udarbejde en foreløbig vurdering og hurtigst muligt derefter afslutte undersøgelsen.

Hvad sker der, når undersøgelsen afsluttes?

Når paragraf 50-undersøgelsen afsluttes vil der normalt ske følgende:

 • Kommunen afslutter sagen uden at foretage sig yderligere
 • Kommunen udarbejder handleplan og træffer afgørelse om den nødvendige støtte

Hvis der er øvrige myndigheder involveret, kan kommunen tillige underrette disse myndigheder om udfaldet og indholdet af undersøgelserne. For eksempel kan kommunen som udgangspunkt videresende oplysningerne til Familieretshuset eller Familieretten, hvis der er tale om forældre, der ikke længere bor sammen, men er adskilt.

Hver gang kommunen træffer en forvaltningsafgørelse, skal den som udgangspunkt være skriftlig. Derudover skal den indeholde en begrundelse og klagevejledning.

Du kan læse mere om reglerne for kommunens afgørelser på vores side om klage over kommunens afgørelse.

Få hjælp fra en advokat

Med en advokat sikrer du, at du bliver hørt, og at du har gjort, hvad du kunne for at få medhold.

Her på Socialretsadvokaterne hjælper vi med at bistå forældre i forbindelse med børnefaglige undersøgelser.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende samtale om, hvordan vi kan hjælpe dig og til hvilken pris osv.

Kontakt os her.

Udtalelser fra vores klienter

“ Udfaldet blev at vores dreng undgik kraftige indgreb, og idag er velplaceret på et bosted. Thomas er ikke tilfreds med middelmådige løsninger og kæmper med liv og sjæl for din sag, hvilket har været altafgørende for os som familie.”

nevim

“ Kort fortalt ændrede kommunen deres første beslutning om fratagelsen af kontaktpersonerne meget kort tid efter de havde modtaget en super professionel klage på hele 6 sider fra Thomas` hånd.”

familien brandstrup

Kontakt os for en uforpligtende samtale om din sag

Socialretsadvokaterne er en del af TT Advokater

Vi er eksperter i socialretlige sager. At vælge den rette advokat er en tillidssag. Kontakt os for en uforpligtende samtale, hvor mulighederne i din sag afklares.

Ansvarsfraskrivelse
Socialretsadvokaterne tilbyder alene socialretsadvokaterne.dk, herunder teksterne på socialretsadvokaterne.dk som en service til dig og en kilde til inspiration og information. Det, du finder og læser her, kan ikke erstatte konkret advokatrådgivning, og leveringen af denne service til dig som læser, kan på ingen måde etablere et advokat-klientforhold mellem dig som læser og Socialretsadvokaterne. Indholdet her på Socialretsadvokaterne.dk er forsøgt gengivet så præcist som muligt, men vi fraskriver os ethvert ansvar som følge af fejl, forkerte oplysninger, mangelfulde oplysninger eller manglende opdatering af indholdet.