persondatapolitik

socialretsadvokaterne

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

TT Advokater er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Socialretsadvokaterne.dk er en del af TT Advokater v/Thomas Taguchi
Adresse: Bredgade 27, 3., 1260, København
CVR-nr.: 38897039
Telefon: 53570333
Mail: info@ttadvokater.dk

 

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores dataansvarlig, som fungerer som databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores dataansvarlige, Thomas Taguchi, på følgende måder:

På e-mail: tta@ttadvokater.dk

På telefon: 53570333

3. Hvilke oplysninger behandler vi og med hvilket formål

Hvordan vi behandler dine oplysninger og med hvilket formål kommer an på i hvilken forbindelse vi behandler oplysningerne.

Persondatapolitikken er udarbejdet i overensstemmelse med Datatilsynets skabelon til iagttagelse af oplysningspligten, hvorved databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14 om oplysningspligt ved indsamling af personoplysninger anses for at være overholdt.

Socialretsadvokaterne.dk er en del af TT Advokater, hvorfor behandling af dine oplysninger vil ske til TT Advokater.

Du kan læse mere om, hvad der er gældende for hvert specifikt område herunder.

Når du benytter hjemmesiden

Formål
Ved at besøge vores hjemmeside, behandler vi informationer om den besøgendes adfærd, herunder statistik om brugen af hjemmeside som for eksempel hvilke sider, der er blevet besøgt.

Formålet med at indsamle statistik over besøgende på vores hjemmeside er at kunne målrette vores markedsføring og optimere hjemmesiden mest muligt.

Retsgrundlaget for behandlingen
Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger i forbindelse med, at du besøger vores hjemmeside, er legitim interesse (interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Det vurderes derfor, at det er nødvendigt for os som dataansvarlig i forbindelse med besøg af vores hjemmeside at forfølge en legitim interesse, der ikke går forud for den registreredes interesser og rettigheder.

Du kan til enhver tid fravælge dig vores behandling af personoplysninger som følge af besøg på hjemmesiden.

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler personoplysninger i form af IP-adresse og adfærd. Øvrige personoplysninger behandles kun, hvis du som besøgende selv afgiver dem til os for eksempel via kontaktformular, som du kan læse mere om længere nede.

Der behandles ikke oplysninger af den særlige kategori, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 1.

Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver indirekte og direkte personoplysninger til YouTube, Google, Facebook og WordPress (CRM-system).

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Alle selskaberne er beliggende i USA. Der foreligger databehandleraftaler. Alle selskaberne er en del af EU’s “Privacy Shield”-aftale, som sikrer, at selskaber i USA behandler personoplysninger i henhold til gældende EU lovgivning.

Hvor dine oplysninger stammer fra

Dine oplysninger stammer fra din adfærd på vores hjemmeside.

Opbevaring af dine personoplysninger

For så vidt angår data, som vi selv har indflydelse og kontrol over, slettes disse som udgangspunkt efter 3 år, medmindre der foreligger et særligt sagligt formål for at opbevare dem i længere tid.

Øvrige data videres til tredjemand, som kontrollerer opbevaringen af personoplysningerne.

Automatiske afgørelser, herunder profilering

Der foreligger ikke automatiske afgørelser, herunder profilering.

  1. Når du kontakter os via vores kontaktformular på hjemmesiden

Formål

Når du kontakter os via vores kontaktformular på hjemmesiden (kontaktboks) behandler vi de oplysninger, som du selv angiver med henblik på at kunne besvare din henvendelse bedst muligt.

Retsgrundlaget for behandlingen

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger i forbindelse med, at du udfylder kontaktformularen, er legitim interesse (interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Det vurderes derfor, at det er nødvendigt for os som dataansvarlig i forbindelse med henvendelse via vores kontaktformular at forfølge en legitim interesse, der ikke går forud for den registreredes interesser og rettigheder.

For så vidt angår behandling, der kan henføres til markedsføringslovens regler, beder vi om et forudgående samtykke til at måtte tage kontakt til dig efterfølgende, så markedsføringslovens § 10 om uanmodet henvendelse (spam) overholdes.

I tilfælde af, at henvendelsen indeholder fortrolige oplysninger eller oplysninger af den særlige kategori (følsomme oplysninger), jf. artikel 9, stk. 1, vil oplysningerne tydeligvis være offentliggjort af den registrerede, hvorfor behandlingen vil være lovlig efter databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra e.

Kategorier af personoplysninger

Vi indsamler kun de oplysninger, som du afgiver ved udfyldelse af kontaktformularen. Det vil navnlig være generelle kontaktoplysninger såsom navn, e-mailadresse, telefonnummer og oplysninger om, hvad henvendelsen drejer sig om samt din IP-adresse.

Visse oplysninger kan være af fortrolig karakter eller af den særlige kategori efter databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 1, hvis oplysninger selv tydeligvis er offentliggjort af dig ved at du selv afgiver oplysningerne.

Modtagere eller kategorier af modtagere

De oplysninger, som du afgiver ved udfyldelse af vores kontaktformular, modtages i vores CRM-system (WordPress) via et plugin og fremsendes til virksomhedens e-mailadresse.

Visse dele af oplysningerne kan ligeledes blive lagret andre steder som følge af, at vi opretter dig som klient, hvilket du kan læse mere om længere nede i nærværende politik.

Oplysningerne vil ikke blive videregivet eller overdraget på anden måde uden for virksomheden.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Derudover sker der ikke overførsel til modtagere i tredjeland.

Hvor dine oplysninger stammer fra

Dine oplysninger stammer udelukkende fra de oplysninger, som du selv afgiver, samt eventuelt IP-adresse, som vi behandler i forbindelse med, at du udfylder vores kontaktformular.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi sletter som udgangspunkt alle kontakthenvendelser, som vi har modtaget pr. mail og som er ældre end 12 måneder. Sletningen sker én gang årligt.

I tilfælde af, at du bliver oprettet som klient hos os, vil oplysningerne blive bevaret efter reglerne for klientforhold, som du kan læse mere om længere nede.

Automatiske afgørelser, herunder profilering

Der foreligger ikke automatiske afgørelser, herunder profilering.

  1. Når du kontakter os via e-mail

Formål

Når du kontakter os direkte pr. mail behandler vi de oplysninger, som du selv angiver med henblik på at kunne besvare din henvendelse bedst muligt.

Retsgrundlaget for behandlingen

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger i forbindelse med, at du kontakter os via e-mail, er legitim interesse (interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Det vurderes derfor, at det er nødvendigt for os som dataansvarlig i forbindelse med kontakt via e-mail at forfølge en legitim interesse, der ikke går forud for den registreredes interesser og rettigheder.

Henvendelser af fortrolig karakter eller af den særlige kategori (følsomme oplysninger) vil udelukkende ske via krypteret mail efter Datatilsynets anvisninger.

Kategorier af personoplysninger

Vi indsamler kun de oplysninger, som du afgiver ved henvendelsen til os. Det vil navnlig være generelle kontaktoplysninger såsom navn, e-mailadresse, telefonnummer og oplysninger om, hvad henvendelsen drejer sig om.

Visse oplysninger kan være af fortrolig karakter eller af den særlige kategori efter databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 1, hvis oplysninger selv tydeligvis er offentliggjort af dig ved at du selv afgiver oplysningerne.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Den pågældende adressat til den fremsendte e-mail vil være modtageren af din henvendelse. Det må forventes, at oplysningerne kan blive videresendt til øvrige ansatte i virksomheden. Oplysningerne vil dog kun blive behandlet hos virksomheden.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Derudover sker der ikke overførsel til modtagere i tredjeland.

Hvor dine oplysninger stammer fra

Dine oplysninger stammer udelukkende fra de oplysninger, som du selv afgiver.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi sletter som udgangspunkt alle kontakthenvendelser, som vi har modtaget pr. mail og som er ældre end 12 måneder. Sletningen sker én gang årligt.

I tilfælde af, at du bliver oprettet som klient hos os, vil oplysningerne blive bevaret efter reglerne for klientforhold, som du kan læse mere om længere nede.

Automatiske afgørelser, herunder profilering

Der foreligger ikke automatiske afgørelser, herunder profilering.

  1. Når du er klient hos os

Formål

Hvis du er klient hos os, vil vi behandle visse personoplysninger om dig. Personoplysninger vil ske med det formål at kunne varetage dine interesser samt kunne fakturere m.v. efter bogføringslovens regler herom.

Retsgrundlaget for behandlingen

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger i forbindelse med, at du er klient hos os, vil som udgangspunkt være behandling, som er nødvendig af hensyn til opfyldelse af den indbyrdes aftale, som du er part i, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Behandling af oplysninger af fortrolig karakter eller af den særlige kategori (følsomme oplysninger) vil udelukkende ske efter udtrykkelig samtykke, medmindre du selv tydeligvis har offentliggjort oplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra e.

Derudover kan visse oplysninger såsom oplysninger, herunder navn, adresse m.v., til brug for fakturering efter bogføringslovens behandles for at overholde den retlige forpligtelse, jf. artikel 6, stk. 1, litra c.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler som udgangspunkt følgende kontaktoplysninger på vores klienter:

 • Fulde navn
 • Adresse
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer

Derudover behandles de personoplysninger, som vi modtager fra dig. Dette kan for eksempel være oplysninger af fortrolig karakter eller af den særlige kategori (følsomme oplysninger), som udelukkende behandles, hvis de tydeligvis selv offentliggøres af dig, eller hvis vi indhenter udtrykkeligt samtykke til at måtte behandle dem fra dig. Derudover kan det være oplysninger om pårørende, sagsbehandlere hos kommunen osv.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Oplysningerne vil kun blive behandlet i virksomheden.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Derudover sker der ikke overførsel til modtagere i tredjeland.

Hvor dine oplysninger stammer fra

Dine oplysninger stammer udelukkende fra de oplysninger, som du selv afgiver.

Opbevaring af dine personoplysninger

Opbevaring af dine personoplysninger vil ske i de ansattes indbakke samt som filer lagret på Microsoft OneDrives servere til brug for opbevaring af sagens akter.

Opbevaringen af personoplysninger i klientforholdet afhænger af, hvilke oplysninger der er tale om.

Al korrespondance vil som udgangspunkt blive opbevaret i minimum 3 år for at kunne opfylde den indbyrdes aftale.

Oplysninger til brug for bogføring efter bogføringslovens regler vil som udgangspunk blive opbevaret i 5 år fra udgangen af det regnskabsår for at kunne overholde den retlige forpligtelse efter bogføringslovens § 10.

Visse oplysninger kan være nødvendige at opbevare i længere tid af hensyn til forældelseslovens regler. Det kan for eksempel være oplysninger, som fremgår af domme m.v., som først forælder efter 10 år, jf. forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3.

Automatiske afgørelser, herunder profilering

Der foreligger ikke automatiske afgørelser, herunder profilering.

  1. Når du sender en jobansøgning

Formål

Hvis vi modtager en jobansøgning – opfordret eller uopfordret – behandler vi personoplysninger med henblik på at kunne vurdere, om du er egnet til jobbet.

Retsgrundlaget for behandlingen

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger i forbindelse med, at du sender en jobansøgning, er legitim interesse (interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Det vurderes derfor, at det er nødvendigt for os som dataansvarlig i forbindelse med modtagelse af jobansøgning at forfølge en legitim interesse, der ikke går forud for den registreredes interesser og rettigheder.

Kategorier af personoplysninger

Personoplysningerne vil være dem, som jobansøgeren selv fremsender. Det vil for eksempel være ansøgning, CV, karakter- og uddannelsesbevis, referencer, anbefalinger m.v. Oplysningerne vil være kontaktoplysninger, uddannelse, erfaring, fritidsinteresser m.v. Det er kun de oplysninger, som du som ansøger selv fremsender, der vil blive behandlet.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Behandlingen vil kun ske hos virksomheden hos de relevante medarbejdere.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Derudover sker der ikke overførsel til modtagere i tredjeland.

Hvor dine oplysninger stammer fra

Vi behandler kun oplysninger, som du selv har afgivet i forbindelse med din jobansøgning. Hvis vi ønsker referencer eller andre oplysninger vil vi spørge ind til dem og derefter behandle disse oplysninger.

Opbevaring af dine personoplysninger

Ansøgninger opbevares i op til 6 måneder, hvis der fortsat ikke er dialog. Hvis en jobansøgning m.v. fører til ansættelse gemmes ansøgning m.v., så længe jobbet består, og der fortsat er en saglig begrundelse.

Automatiske afgørelser, herunder profilering

Der foreligger ikke automatiske afgørelser, herunder profilering.

 

4. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

5. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

6. Klage til Datatilsynet ((hvis Domstolsstyrelsen er rette klagemyndighed, skal du tilrette afsnit 12))

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.