Servicelovens § 85

Hvad servicelovens § 85 indebærer

Serviceloven § 85 er en bestemmelse, som du helt sikkert vil høre om, hvis du eller en af dine nære lider af fysiske eller psykiske handicap eller af sociale problemer. Det er noget, du vil høre nævnt, hvis du forsøger at navigere gennem den kommunale støtte og de processer, du skal igennem for at få den.

Det følger af serviceloven § 85, at 

“Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.”

Dette er nogen brede betegnelser, og det centrale for dig er her, om du eller din nære lever op til kommunens definitioner på, hvem der har ret til denne hjælp. Loven er her dit bedste argument for at få støtten, idet du kan referere til denne paragraf og sige, at du eller din nære har nedsat funktionsevne, eller at du eller din nære har særlige sociale problemer.

Hvis dette er tilfældet, har du eller din nære nemlig ret til hjælp – som det følger af paragraffen: omsorg, støtte, optræning og så videre.

Kontakt os her for at høre nærmere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Læs mere om servicelovens § 85 om socialpædagogisk støtte herunder.

Du kan klage over kommunens afgørelse...

Hvis du har fået en afgørelse fra kommunen om støtte efter servicelovens § 85, har du mulighed for at klage over denne, hvis du ikke mener, at den er tilstrækkelig til behovet.

Det vil fremgå af afgørelsen, hvad kommunen har begrundet støtten med.

Det kan være en god idé med en advokat på sidelinjen ved klage over kommunens afgørelse.

Det er meget vigtigt, at du husker at overholde klagefristen, da kommunen ellers kan afvise din sag.

Hvad indebærer hjælp efter servicelovens § 85?

Servicelovens § 85 vil som udgangspunkt være i form af et bredt spektrum af socialpædagogiske og andre støtteforanstaltninger. § 85 kaldes af samme årsag også for “socialpædagogisk bistand”.

Støtten vil som udgangspunkt være individuels tilrettelagt efter en konkret vurdering og kan for eksempel være i form af:

 • Motivering og guidening
 • Rådgivning
 • Vejledning
 • Hjælp til selvhjælp til at udføre dagligdagens gøremål
 • Hjælp til administration af personlige forhold
 • Støtte til udvikling af færdigheder
 • Ledsagelse til fx lægebesøg (vær dog opmærksom på afgrænsningen i forhold til ledsagelse efter servicelovens § 97

Den socialpædagogiske bistand gives normalt i kombination med støtte efter andre bestemmelser i serviceloven. Det kan for eksempel være i kombination med:

 • Personlig og praktisk hjælp (servicelovens § 83)
 • Aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104
 • Genoptræning eller vedligeholdelsestræning efter servicelovens § 86
 • Ledsagelse efter servicelovens § 97

Du skal være opmærksom på, at den socialpædagogiske støtte efter § 85 ikke indgår i muligheden for at få udbetale kontant tilskud efter servicelovens § 95, stk. 3. Det betyder, at loven ikke åbner op for mulighed for at en nærtstående fx familiemedlem kan varetage § 85-støtten.

Hvis en nærtstående har socialpædagogiske kompetencer, kan kommunen vælge at den nærtstående kan levere hjælpen. Det er dog kommunen, der vælger hvem, der skal udføre det tilbud om støtte, som er bevilget til borgeren. 

Beslutningen om hvem, der skal levere hjælpen efter serviceloven, er som udgangspunkt faktisk forvaltningsvirksomhed. Det betyder, at du ikke har krav på en skriftlig afgørelse med begrundelse og henvisning til reglerne. Du kan heller ikke klage over beslutningen til Ankestyrelsen – dog har du mulighed for at klage over beslutningen til fx områdechefen/teamchefen i afdelingen.

Hvis du er utilfreds med kommunens afgørelser om socialpædagogisk støtte, kan det være en god idé at overveje at få hjælp fra en advokat fx til at hjælpe med at udarbejde klagen.

Omfanget af støtten skal være individuelt og konkret vurderet

Som advokatkontor møder vi mange borgere, der ikke har fået nok støtte fx efter servicelovens § 85.

Det er kommunen, der har pligt til at belyse sagen tilstrækkeligt. Dette kaldes også for “officialprincippet” eller “officialmekanismen”.

Princippet er lovfæstet i retssikkerhedslovens § 10:

“Myndigheden har ansvaret for, at sager, der behandles efter denne lov, er oplyst i tilstrækkeligt omfang til, at myndigheden kan træffe afgørelse.”

Det betyder, at kommunen skal sørge for at undersøge, hvor meget støtte der er behov for.

Når kommunen har undersøgt sagen, skal de anvende kompensationsprincippet til brug for udmåling af støtten.

Kompensations-princippet

Kompensationsprincippet er et grundlæggende princip om, at hjælpen skal kompensere for borgers nedsatte funktionsevne.

Dette princip tager udgangspunkt i, at kompensationsbehovet er forskelligt fra menneske til menneske og fra funktionsnedsættelse til funktionsnedsættelse.

Derfor må kommunen ikke blot henvise til, hvor meget en borger “normalt” har behov for, men skal foretage en vurdering for at kompensere den enkelte.

 

Formålet med serviceloven

Kompensationsprincippet hænger sammen med formålet i serviceloven. Dette står beskrevet i servicelovens § 81, hvor der bl.a. står:

“Formålet med at yde støtte efter denne lov til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer er at sikre, at den enkelte får en sammenhængende og helhedsorienteret indsats, der modsvarer den enkeltes behov.”

Dette skal kommunen således udmåle støtten efter.

Udtalelser fra vores klienter

“ Udfaldet blev at vores dreng undgik kraftige indgreb, og idag er velplaceret på et bosted. Thomas er ikke tilfreds med middelmådige løsninger og kæmper med liv og sjæl for din sag, hvilket har været altafgørende for os som familie.”

nevim

“ Kort fortalt ændrede kommunen deres første beslutning om fratagelsen af kontaktpersonerne meget kort tid efter de havde modtaget en super professionel klage på hele 6 sider fra Thomas` hånd.”

familien brandstrup

Kontakt os for en uforpligtende samtale om din sag

Socialretsadvokaterne er en del af TT Advokater

Vi er eksperter i socialretlige sager. At vælge den rette advokat er en tillidssag. Kontakt os for en uforpligtende samtale, hvor mulighederne i din sag afklares.

Ansvarsfraskrivelse
Socialretsadvokaterne tilbyder alene socialretsadvokaterne.dk, herunder teksterne på socialretsadvokaterne.dk som en service til dig og en kilde til inspiration og information. Det, du finder og læser her, kan ikke erstatte konkret advokatrådgivning, og leveringen af denne service til dig som læser, kan på ingen måde etablere et advokat-klientforhold mellem dig som læser og Socialretsadvokaterne. Indholdet her på Socialretsadvokaterne.dk er forsøgt gengivet så præcist som muligt, men vi fraskriver os ethvert ansvar som følge af fejl, forkerte oplysninger, mangelfulde oplysninger eller manglende opdatering af indholdet.