Ledsagerordning

Hvad er ledsagerordning?

Hvis du ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan du få 15 timers ledsagelse om måneden. Det står i servicelovens § 97 (også kendt som lov om social service).

Ledsagerordningen kan for eksempel være til følgende:

 • Hjælp til at handle og købe ind
 • Deltagelse i kulturelle aktiviteter
 • Deltagelse i sociale aktiviteter som fx biograf
Formålet med ordningen om ledsagelse er, at du som borger skal have mulighed for at deltage i selvvalgte fritidsaktiviteter og skal derfor medvirke til, at du kan deltage i aktiviteter uden for hjemmet efter eget valg. Dog kan ledsagelse også bruges til at understøtte varetagelse af forældrerollen. 

Der gælder dog særlige betingelser, før du kan få bevilget ledsagelse. Det kan du læse mere om længere nede.
 

Vidste du at...

Vidste du, at borgeren kan få 15 timers ledsagelse om måneden bevilget af kommunen.

Derudover har du mulighed for at opspare timerne inden for en periode på 6 måneder for timer, der er opsparet, men ikke opbrugt.

Timerne kan også tilbydes i form af et et kontant tilskud, så borgeren selv kan ansætte en ledsager.

Betingelser for at få ledsagerordning

For at kunne bevilliget en ledsagerordning, er der nogle betingelser. Det betyder, at en borger skal opfylde disse betingelser for at kunne få tilkendt ordningen.

Der er følgende betingelser for at få ledsagelse:

 • Borgeren skal være mellem 18 år og folkepensionsalderen
 • Borgeren skal have betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
 • Det skal være med det formål at kunne deltage i selvvalgte aktiviteter

Desuden gælder der særlige regler for, hvem der kan være handicapledsager. Dette kan du læse mere om længere nede.

Hvem kan få ledsagerordning?

I servicelovens § 97 står der følgende:

“§ 97. […] Ledsagen tilbyde til personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.”

Du kan dog ikke få bevilget ordningen af kommunen, hvis den nedsatte funktionsevne skyldes sindslidelse eller er af sociale årsager.

Det skal dog nævnes, at der har været en tidligere afgørelse om, at der ikke kan gives afslag på ordningen, hvis det kun skyldes, at borgeren har en nedsat psykisk funktionsnedsættelse som følge af en sindslidelse. Det vil derfor være en konkret vurdering, hvorfor det kan være en god idé at få hjælp fra en advokat med speciale i socialret til at vurdere sagen for dig.

Du kan have ret til ledsagerordningen uanset boform. Det betyder, at selvom du i forvejen er i et botilbud, kan du stadig være berettiget til ledsagelse, da du skal have mulighed for at deltage i aktiviteter efter eget valg uden at skulle bede medarbejderne på botilbuddet om hjælp. Dette står også nævnt i vejledning om ledsagerordning m.v. punkt 8.

Hvem kan ikke få ordningen?

Du kan ikke få tilkendt ordningen om ledsagelse i følgende tilfælde:

 • Hvis borgeren allerede er over folkepensionsalderen
 • Hvis borgeren allerede har borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter servicelovens § 96 eller kontaktperson til døvblinde efter § 98 (da ledsagerbehovet forudsættes at være dækket inden for disse ordninger)

Derudover vil kommunen lægge vægt på en række faktorer. Efter Ankestyrelsens principafgørelse 95-16 lægges der vægt på følgende:

 • Om borgeren efter en konkret vurdering på baggrund af borgerens ønsker om selvvalgt aktivitet ikke kan færdes alene uden for hjemmet på grund af en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
 • Om borgeren kan efterspørge individuel ledsagelse uden socialpædagogisk indhold
 • Om borgeren kan give udtryk for – ikke nødvendigvis verbalt – et ønske om at deltage i forskellige aktiviteter
 • Om borgeren er bevidst om indholdet i aktiviteten
 • Om borgeren reelt skal kan deltage i den selvvalgte aktivitet uden hjælp fra en ledsager

Hvilke krav er der til en handicapledsager?

Der står følgende i servicelovens § 97, stk. 3:

“Stk. 3. En person, som er berettiget til ledsagelse, jf. stk. 1 eller stk. 2, har ret til selv at udpege en person til at udføre opgaven. Kommunen skal godkende og ansætte den udpegede person.”

Det betyder, at du som borger har ret til selv at udpege en ledsager. Men da ledsageren ansættes af kommunalbestyrelsen, er det ligeledes kommunalbestyrelsen, der skal vurdere om den udpegede ledsager kan anses for egnet til opgaven. Det står i vejledningen om ledsageordning m.v. punkt 17 og 22, at borgeren i højere grad vil have mulighed for at vælge en ledsager ud fra interessefællesskab, og at det bør tilstræbes at finde en ledsager i samme aldersgruppe som borgeren.

Handicapledsageren bør ligeledes have interesse i og/eller erfaringer med borgere med handicap – for eksempel en ledsager, der tidligere har arbejdet inden for handicapområdet.

Derudover står der i vejledningens punkt 17, at ledsagerordningen skal dække ledsagelse, der ligger ud over den ledsagelse, som en ægtefælle eller andre med nær tilknytning til brugeren eller yder. Det betyder, at kommunen kan afvise ansættelse af en ægtefælle eller lignende nærtstående. 

Ledsagerordning for pensionister

Der gælder særlige regler folkepensionister, da det i servicelovens § 97, stk. 1 står, at kommunen skal tilbyde ledsagelse til personer under folkepensionsalderen, men bliver forklaret i stk. 2, at personer, er visiteret til ledsagelse før pensionsalderen, bevarer retten:

“Stk. 2. Personer, der er visiteret til 15 timers ledsagelse om måneden før folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, bevarer retten til ledsagelse efter overgang til folkepension.”

Det betyder, at hvis borgeren allerede har fået bevilget ledsagerordningen inden folkepensionsalderen, så kan borgeren fortsat blive ved med at få bevillingen, så længe de øvrige betingelser også er opfyldt m.v. Men hvis borgeren først anmoder om ordningen efter, at borgeren er nået folkepensionsalderen, vil kommunen som udgangspunkt afvise anmodningen.

Opspare timer ved opspareordning

Hvis borgeren har timer tilgode, kan disse opspares i en periode på op til 6 måneder. Det følger af servicelovens § 97, stk. 6.

Det betyder, at der samlet kan opspares i alt 90 timer (15 timer x 6 måneder).

Det er kommunalbestyrelsen, er fastsætter retningslinjerne for opsparingen. Derfor skal borgeren tilrettelægge opsparingen i god tid. Borgeren kan dog ikke bruge ledsagetimer på forskud.

 

Vær ude i god tid

Kommunalbestyrelsen skal i “videst mulige omfang” imødekomme borgerens ønsker, men ordningen skal være mulig at administrere.

Vær altid ude i god tid, så det sikres, at ledsagelsen kan foregå på et tidspunkt, hvor der er ledig kapacitet. Det er i sidste ende kommunen, der træffer afgørelsen om, hvornår ordningen skal foregå ved opsparede timer.

Ledsagerordning udgifter

Hvis borgeren har haft sandsynliggjorte merudgifter, kan kommunen yde et årligt tilskud på 919 kr. (2020-sats).

Hvis der er udgifter forbundet med ledsageordningen fx til entrébilletter til biograf, koncerter og transport, skal borgeren selv dække det beløb, der overstiger tilskuddet.

Klage over afgørelse om ledsagerordning

Hvis kommunen har truffet afgørelse om ledsagerordningen, har du som udgangspunkt ret til at klage over afgørelsen. Der gælder ligeledes særlige regler om, at kommunen som udgangspunkt skal medsende en klagevejledning med en eventuel tidsfrist.

Her hos Socialretsadvokater.dk hjælp vi gerne med at klage over kommunens afgørelse. Det kan være godt givet ud med en advokat med special i socialret i forbindelse med en klagesag.

Vi bistår i alle led i kommunal sags- og klagebehandling, fx under afgivelse af partsbemærkninger før kommunen træffer afgørelse, ved klage over kommunale afgørelser, samt ved behandling af sager i Ankestyrelsen.

Ledsagerordning lovgivning

Udtalelser fra vores klienter

“ Udfaldet blev at vores dreng undgik kraftige indgreb, og idag er velplaceret på et bosted. Thomas er ikke tilfreds med middelmådige løsninger og kæmper med liv og sjæl for din sag, hvilket har været altafgørende for os som familie.”

nevim

“ Kort fortalt ændrede kommunen deres første beslutning om fratagelsen af kontaktpersonerne meget kort tid efter de havde modtaget en super professionel klage på hele 6 sider fra Thomas` hånd.”

familien brandstrup

Kontakt os for en uforpligtende samtale om din sag

Socialretsadvokaterne er en del af TT Advokater

Vi er eksperter i socialretlige sager. At vælge den rette advokat er en tillidssag. Kontakt os for en uforpligtende samtale, hvor mulighederne i din sag afklares.

Ansvarsfraskrivelse
Socialretsadvokaterne tilbyder alene socialretsadvokaterne.dk, herunder teksterne på socialretsadvokaterne.dk som en service til dig og en kilde til inspiration og information. Det, du finder og læser her, kan ikke erstatte konkret advokatrådgivning, og leveringen af denne service til dig som læser, kan på ingen måde etablere et advokat-klientforhold mellem dig som læser og Socialretsadvokaterne. Indholdet her på Socialretsadvokaterne.dk er forsøgt gengivet så præcist som muligt, men vi fraskriver os ethvert ansvar som følge af fejl, forkerte oplysninger, mangelfulde oplysninger eller manglende opdatering af indholdet.