Forretningsbetingelser – Socialretsadvokaterne.dk

Disse forretningsbetingelser regulerer grundlaget for TT Advokater (herefter ”advokatfirmaet”), cvr. nr. 38897039, juridiske rådgivning, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med klienten.

Rådgivning
Advokatfirmaet er del af det Danske Advokatsamfund, og advokatfirmaet yder juridisk rådgivning i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler, herunder reglerne om advokatetik og god advokatskik.

Vores advokater er alle beskikket af Justitsministeriet i Danmark. Advokatfirmaet følger disse overordnede forretningsbetingelser, der går forud for klientens forretningsbetingelser, medmindre andet er aftalt skriftligt med klienten for så vidt angår en bestemt opgave.

Det aftales særskilt med klienten, hvorvidt der skal bruges eksterne ressourcer til at sikre en effektiv behandling af opgaven. Advokatfirmaet rådgiver alene om dansk ret. De vurderinger, vejledninger og anbefalinger, vi giver i forbindelse med behandling af opgaver, kan kun anvendes på sager reguleret af det danske retssystem, medmindre anden aftale er indgået med klienten.

I overensstemmelse med det Danske Advokatsamfunds regler og advokatfirmaets procedurer undersøges det ved modtagelsen af en sag, om der eksisterer interessekonflikter, der kan forhindre os i at påtage os sagen. Advokatfirmaet er underlagt reglerne i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme og skal derfor fremskaffe oplysningerne i henhold til denne lov fra vores klienter.

Fortrolighed, persondata og intern viden
Alle oplysninger modtaget fra eller om en klient i forbindelse med arbejdet for klienten behandles fortroligt.
Alle ansatte i advokatfirmaet er underlagt streng tavshedspligt. Vi henviser til vores persondatapolitik, som findes på vores hjemmeside: www.socialretsadvokaterne.dk og www.ttadvokater.dk.

Korrespondance
Vi korresponderer blandt andet via e-mail. Vi er ikke ansvarlige for vira, uautoriserede ændringer,
uautoriseret overvågning, manipulation eller lignende som følge deraf.
TT Advokater Bredgade 27, 3. 1260 København CVR: 38897039 E-mail: info@ttadvokater.dk Hjemmeside:
www.ttadvokater.dk

Dokumenter
Alle sagsakter og fysiske dokumenter opbevares i løbende år + 5 år fra fakturadato, hvorefter
dokumenterne slettes/makuleres, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med klienten eller følger af
persondatapolitikken.

Fakturering og forudbetaling
Fakturering sker generelt på grundlag af en række faktorer, herunder medgået tid, sagens udfald, dens størrelse og kompleksitet, graden af specialistviden, det med varetagelsen af sagen forbundne ansvar, tidspres mv.

Vores normale timetakster er følgende:
– Advokater: 2.000 kr. plus moms (således kr. 2.500 inklusive moms).
– Advokatfuldmægtige: 1.600 kr. plus moms (således kr. 2.000 inklusive moms).

Såfremt klienten anmoder herom, udarbejder vi et overslag over vores honorar eller kriterierne for
beregning heraf. Dette overslag er indikativt, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.
Vi fakturerer vores klienter månedligt, kvartalsvist eller når opgaven er fuldført, medmindre der er indgået aftale om anden faktureringsordning, eller når dette findes hensigtsmæssigt.
Moms tillægges fakturaen i henhold til det foreskrevne afgiftsgrundlag på det pågældende tidspunkt.

Betalingsbetingelserne er netto 8 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i
overensstemmelse med renteloven.
Afholdte udlæg og omkostninger (f.eks. retsafgifter, transport, kost og logi, oversættelse og kurertjeneste
samt omfattende fotokopiering) afregnes separat.
Vi kan kræve forudbetaling af (eventuel del af) vores honorar eller af udlæg og omkostninger, før vi begynder vores arbejde med opgaven. Dette vil vi som udgangspunkt gøre, når der er tale om modtagelse af en sag fra en ny klient.

Bankforbindelse og klientmidler
Alle klientmidler, der betros os, forvaltes efter Advokatsamfundets regler og bliver indsat på klientkonti.
Advokatfirmaet har i NORDEA følgende klientkonto: Reg.nr. 5501, konto nr.: 4388 505 392. I tilfælde af bankens konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både advokatfirmaets klientbankkonti og klientens egne konti.

Ophør af repræsentation
Vi kan se os nødsaget til at ophøre med at repræsentere en klient, f.eks. hvis klienten misligholder disse betingelser, er under konkurs eller er insolvent, eller hvis betaling ikke finder sted i henhold til vores betingelser.

Ansvar
Advokatfirmaet er ansvarlig for den ydede rådgivning i henhold til dansk rets almindelige regler, og vi er forsikret gennem et anerkendt forsikringsselskab (tryg). Advokatfirmaet har stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler.

Advokatfirmaets ansvar, herunder hver enkelt advokats og medarbejders ansvar, for eventuelle tab, som vi er ansvarlige for i henhold til dansk ret, og som kan tilskrives vores arbejde, er imidlertid begrænset til et beløb svarende til 5 gange honoraret for den pågældende opgave op til maksimalt kr. 5.000.000 (DKK 5 mio.). Vores ansvar kan således i intet tilfælde overstige maksimalt kr. 5.000.000.

Vores ansvar for skade omfatter alene direkte tab, således at følgeskader og ethvert indirekte tab, herunder driftstab, tab af data eller goodwill, ikke er omfattet af vores ansvar. Vi hæfter ikke for rådgivning eller andre ydelser, der er ydet eller leveret af andre end os, herunder af udenlandske advokater, som vi (efter aftale med klienten) har anmodet om bistand, eller som vi har henvist klienten til.

Advokatetiske regler og klageadgang
Advokaterne hos TT Advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af TT Advokater, kan vores klienter klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

Lovvalg og værneting
Ansvaret i forbindelse med advokatkontorets rådgivning er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister herom kan alene indbringes for de danske domstole ved Københavns Byret.