Hurtighedsprincippet

Hvad er hurtighedsprincippet?

Hurtighedsprincippet er din sikkerhed for, at kommunen ikke trækker sagen unødvendigt. Hvis du oplever, at kommunen trækker en sag i langdrag, kan du derfor med fordel henvise til hurtighedsprincippet.

Hurtighedsprincippet står bl.a. beskrevet i retssikkerhedslovens § 3. Her står der, at kommunen skal behandle spørgsmål om, hvorvidt der er ret til hjælp så hurtigt som muligt:

“§ 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken”

Det vil være forskelligt, hvad der forstås ved “så hurtigt som muligt”. Dog er kommunen forpligtet til at offentliggøre sagsbehandlingstider inden for visse sagsområder i ansøgningssager efter retssikkerhedslovens § 3, stk. 2:

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal på de enkelte sagsområder fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal offentliggøres.

Det står således i loven, at kommunen skal offentliggøre disse sagsbehandlingstider. Der er ikke specifikke krav til, hvordan sagsbehandlingstiderne skal offentliggøres. De fleste kommuner har dog offentliggjort sagsbehandlingstiderne i disse typer af sager på deres hjemmeside. Hvis dette ikke er tilfældet, kan du rette henvendelse til kommunen for at få dem oplyst.

TIP: Tjek om kommunen har offentliggjort sagsbehandlingstiderne på deres hjemmeside.

Det kan være en god idé at gøre sagsbehandleren opmærksom på deres egen offentliggjorte sagsbehandlingstider, så du også viser, at du har kendskab til dem.

Du skal dog være opmærksom på, at kommunen skal sørge for, at sagen er tilstrækkeligt oplyst. Dette er kommunens pligt efter det, der kaldes for “undersøgelsesprincippet”. Derfor kan det bl.a. være nødvendigt at indhente erklæringer, attester og udtalelser, som kan medføre øget sagsbehandlingstid. Dog skal kommunen ikke overbelyse sagen.

Herudover følger det også af god forvaltningsskik, at sager i den offentlige forvaltning skal behandles inden for rimelig tid og ikke må trække unødigt ud.

I visse dele af lovgivningen inden for det socialretlige område, er der ligeledes fastsat specifikke frister. Dem kan du læse mere om herunder.

Aktindsigt forvaltningsloven tidsfrist

Hvis du er part i en sag, har du ret til at blive gjort bekendt med alle sagens dokumenter. Dette kan du gøre ved at søge om aktindsigt. Herefter vil du kunne få sagens dokumenter udleveret. Det er kun visse akter, som ikke er omfattet af aktindsigten.

Det følger af forvaltningslovens § 16, stk. 2, at anmodningen som udgangspunkt skal færdigbehandles inden 7 arbejdsdage:

Stk. 2. Vedkommende myndighed m.v. afgør snarest, om partens anmodning om aktindsigt kan imødekommes. En anmodning om aktindsigt skal færdigbehandles inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen, medmindre dette på grund af f.eks. sagens omfang eller kompleksitet undtagelsesvis ikke er muligt. Den aktindsigtssøgende skal i givet fald underrettes om grunden til fristoverskridelsen og om, hvornår anmodningen kan forventes færdigbehandlet.”

Vær opmærksom på, at der er tale om arbejdsdage og ikke kalenderdage. Du skal derfor ikke tæller lørdage, søndage og helligdage med.

I visse sager kan sagen være så stor eller kompleks, at det ikke er muligt. I så fald skal du dog underrettes. Du kan i dette tilfælde overveje, om der er mulighed for at dele din aktindsigtsanmodning op fx i to dele, så sagen ikke er lige så stor at behandle, og du hurtigere kan få aktindsigt.

Tidsfrist for klage

Når kommunen har truffet en juridisk afgørelse, vil denne afgørelse indeholde en klagevejledning. Det følger af forvaltningslovens § 25.

I klagevejledningen vil der stå, hvor lang tid du har til at klage. Inden for det socialretlige område vil klagefristen som udgangspunkt være 4 uger. Det vil står nærmere beskrevet i klagevejledningen, hvordan reglerne er, hvis du har modtaget klagen med post (og ikke elektronisk), idet der er særlige regler for, hvordan klagefristen beregnes i disse tilfælde.

Det er meget vigtigt, at du overholder klagefristen på 4 uger. Det er kun, hvis der er helt særlige omstændigheder, at du kan klage efter fristen på 4 uger. Hvis du ikke overholder klagefristen, kan du risikere, at kommunen afviser din klage.

Husk altid at give meddelelse om, at du ønsker at klage på skrift – det er dig, der skal kunne bevise, at du ønsker at klage.

TIP: Husk at overholde klagefristen på 4 uger, og sørg for at gøre det på skrift.

Tidsfrist for genvurdering

Når du klager over en afgørelse skal kommunen genvurdere sagen. Dette står i retssikkerhedslovens § 12.

Som udgangspunkt er genvurderingsfristen på 4 uger. Reglerne for genvurdering er dog følgende:

Hvis du er i tvivl om sagsbehandlingstiderne for genvurdering, kan det være en god idé at have en advokat med på sagen, som kan holde kommunen op på reglerne.

Tidsfrist for børnefaglig undersøgelse

I sager, hvor der igangsættes en børnefaglig undersøgelse (også kaldet en § 50-undersøgelse) gælder der særlige tidsfrister.

Servicelovens § 50, stk. 7, bestemmer, at den børnefaglige undersøgelse skal være afsluttet inden for 4 måneder.

Hvis dette – undtagelsesvist – ikke kan lade sig gøre, skal kommunen udarbejde en foreløbig vurdering og herefter afslutte den børnefaglige undersøgelse hurtigst muligt.

Tidsfrist for sager om førtidspension

I sager om førtidspension gælder der en lovbestemt frist på 3 måneder.

Fristen bliver regnet fra tidspunktet, hvor sagen overgår til behandling efter reglerne om førtidspension.

Fristen står beskrevet i lov om social pensions § 21:

§ 21. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse senest 3 måneder efter tidspunktet for sagens overgang til behandling efter reglerne om førtidspension, jf. § 17, stk. 2, 3. pkt., og § 18. Dette tidspunkt skal fremgå af sagen og meddeles den pågældende. Hvis fristen i særlige tilfælde ikke kan overholdes, skal pågældende have en redegørelse for, hvad der er årsag til den forlængede sagsbehandlingstid, og besked om, hvornår sagen forventes afgjort.

Hvis du søger om førtidspension på det foreliggende grundlag, skal kommunen (rehabiliteringsteamet eller pensionsnævnet) træffe afgørelse inden for 3 måneder.

Ankestyrelsen sagsbehandlingstider

Hvis din sag er blevet sendt videre til Ankestyrelsen, skal du være opmærksom på, at der kan gå op til 5 måneder, før Ankestyrelsen har truffet afgørelse.

I nogle sager kan der gå længere tid – i andre sager kan der gå kortere tid.

Du kan forsøge at anmode Ankestyrelsen om at hastebehandle din sag. Vores erfaring er dog, at Ankestyrelsen som udgangspunkt ikke gør dette, medmindre kommunen anmoder Ankestyrelsen om det.

Hvad kan en manglende overholdelse af hurtighedsprincippet have af konsekvenser?

Ankestyrelsen vil i en eventuel klagesag kunne tage stilling til om visse sagsbehandlingstider er overholdt. Dette gælder for eksempel reglerne om genbehandling/genvurdering.

Herudover kan du klage til borgmesteren (og kommunaltilsynet generelt) samt Folketingets Ombudsmand. Konsekvensen vil være, at der bliver rettet kritik af kommunen.

Selvom det kan virke som et meget lille plaster på såret, kan det være relevant af flere årsager. Det kan for eksempel være:

  • Kommunen skal følge op på din sag igen på et tidspunkt eller tage stilling til en ny ansøgning, og derfor kan det være godt at have en “kritik” fra Folketingets Ombudsmand eller undskyldning/beklagelse fra borgmesteren, så sagsbehandleren har mere fokus på sagsbehandlingstiden næste gang
  • Der er mange andre pårørende, der lider under kommunernes manglende overholdelse af sagsbehandlingstiderne, hvorfor en klage over sagsbehandlingstid ligeledes vil være til gavn for andre
  • Det principielle i det – hvis du ønsker en kritik, fordi det er princippet i, at kommunen ikke kan overholde lovgivningen vedrørende sagsbehandlingsfrister

Der kan derfor være flere årsager til det. Du skal dog være opmærksom på, at det kan være svært at gå efter at få noget økonomisk kompensation eller lignende som følge af manglende overholdelse af sagsbehandlingsfrister og hurtighedsprincippet.

Brug for mere hjælp vedrørende hurtighedsprincippet?

Her på Socialretsadvokaterne.dk er vi specialister inden for socialret.

Vi vil kunne hjælpe dig med juridisk rådgivning og bistand og sikre, at din sag ikke bliver forhalet unødvendigt. Vi oplever ofte kommuner, der ikke overholder lovgivningen inden for hurtighedsprincippet.

Du kan kontakte os på nedenstående kontaktmuligheder: